Biomajanduse arenduskeskus

Biomajanduse arenduskeskuse (BioMAK) eesmärgiks on algatada ja arendada interdistsiplinaarset biomajanduse-alast teadus- ja arendustegevust.

 

Oma eesmärgi saavutamiseks BioMAK:

 - algatab, koordineerib ja arendab biomajanduse-alast interdistsiplinaarset koostööd Ülikooli struktuuriüksuste ning teiste Eesti ja välisriikide ülikoolide, teadus- ja arendusasutuste ning ettevõtete ja organisatsioonidega;

- arendab välja tehnoloogilisele arengule orienteeritud koostöö teaduse ja ettevõtluse ning rahastajate vahel ning tagab tagasiside ettevõtluse ja akadeemiliste struktuuride vahel, pöörates erilist tähelepanu arendustegevuse ja innovatsiooni edendamisele;

- algatab ja koordineerib lepingulist teadus- ja arendustööd ning uute tehnoloogiate arendamist, kaasates selleks täiendavaid rahalisi vahendeid;

- korraldab seminare, konverentse, avalikke diskussioone jt teadusüritusi, võtab osa rahvusvaheliste konverentside korraldamisest;

- informeerib üldsust biomajanduse-alastest teadus- ja arendustöödest;

- viib ellu Keskuse arengukava

 

Eesti Maaülikooli Biomajanduse arenduskeksus (BioMAK) on loodud: ASTRA Väärtusahelapõhise biomajanduse projekti EMBio raames.

Meede: 2014-2020.4.1 Eesti T&A rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamine ja osalemine üle-euroopalistes teadusalgatustes

Taotlusvoor: ASTRA taotlusvoor (eeltaotluse rahuldamisotsuse saanud asutustele) - 20.04.2016-12.12.2016